Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek

Görkeziji 2.a.1: Oba hojalygyna gözükdirilenlik indeksi, ol döwlet çykdajylarynyñ gurluş düzümi boýunça kesgitlenýär

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 2.a.1 - Oba hojalygyna gözükdirilenlik indeksi, ol döwlet çykdajylarynyñ gurluş düzümi boýunça kesgitlenýär
Wezipe 2.a - Ösüp barýan ýurtlarda, aýratyn hem gowşak ösen ýurtlarda oba hojalyk önümçiliginiň kuwwatyny pugtalandyrmak maksady bilen, oba etraplarynyň amatlyklaryna, oba hojalyk boýunça ylmy barlaglara we oba hojalyk bilimlerini wagyz etmäge, tehnologiýalary işläp taýýarlamaga, ekinleriň we mallaryň genetiki banklaryny döretmäge gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberini artdyrmak, şol sanda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň netijesinde artdyrmak
Maksat 2 - Açlygy ýok etmek
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti