Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň esas goýujy düzüm bölegi bolup  adamyň mynasyp ýaşamagy we erkin ösmegi üçin ähli zerur şertleri döretmek çykyş edýär. Milli syýasatyň durmuş ugry 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň «hiç kimi çetde goýmaly däl» diýen esasy ýörelgesini amala aşyrmakda degerli üstünlikleriň gazanylmagyna ýardam edýär. Bu ýörelge ilaty durmuş-ykdysady, syýasy we ýaşaýyş işiniň beýleki ulgamlaryna çekmek boýunça ýurtda alnyp barylýan syýasatyň esasynda goýlandyr.

DÖM-nyň kabul edilen pursatyndan Türkmenistan birnäçe möhüm çäreleri amala aşyrdy.  Ýurtda durmuşa geçirilýän gysga möhletli, orta möhletli we uzak möhletli döwlet maksatnamalaýyn resminamalary ykdysady we durmuş taýdan durnukly ösüşiň esaslaryny pugtalandyrýar. Sanlylaşdyrmagy, telekeçiligi ösdürmek we häzirki hem-de geljekki nesiller üçin innowasion we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalary ulanmak üçin amatly şertler döredilýär.

Türkmenistanda DÖM-nyň durmuşa geçirilmegi ýurduň durmuş syýasatynyň logiki dowamy bolup durýar we ilatyň umumy hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga, hemme ýerde sagdyn durmuşy ornaşdyrmaga, hemmeleri gurşap alýan, adalatly we gowy hilli bilim üçin şertleri döretmäge, gender deňligini üpjün etmäge, ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda sanlylaşdyrmagy we innowasiýalary ornaşdyrmaga gönükdirilendir.

Durnukly ösüş ulgamynda maksatlary gazanmak we wezipeleri durmuşa geçirmek üçin Türkmenistan tarapyndan görülýän esasy çäreler we hereketler Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynda we Türkmenistanyň Birinji Meýletin milli synynda tanyşdyrylan «Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmak ýolunda» atly kitabynda beýan edildi.

Durnukly ösüş boýunça maksatlaryň we wezipeleriň milli maksatnamalaýyn resminamalaryna goşulmagynyň ýokary derejesi netijesinde Türkmenistan DÖM-ny ornaşdyrmak işine gowy badalgadan başlady. Häzirki wagtda ähli milli maksatlar, meýilnamalar, konsepsiýalar we beýleki maksatnamalaýyn resminamalar ilatyň ýaşaýyş derejesini we hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagy ýurdy uzak möhletli ösdürmegiň baş maksady hökmünde goýýarlar we 2030-njy ýyla çenli global Gün tertibinde goýlan wezipeleri beýan edýärler.

2022-nji ýylyň başynda ýurtda täze uzak möhletleýin resminama «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» kabul edildi, onda 2030-njy ýyla çenli Gün tertibini gazanmaga möhüm orun berilýär.