Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.b.1: Olarda raýatlaryň suw hojalygyny we sanitariýany dolandyrmaga gatnaşmagynyň kadalary we düzgünleri hereket edýän ýerli administratiw birlikleriň paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 6.b.1 - Olarda raýatlaryň suw hojalygyny we sanitariýany dolandyrmaga gatnaşmagynyň kadalary we düzgünleri hereket edýän ýerli administratiw birlikleriň paýy
Wezipe 6.b - Ýerli jemgyýetleriň suw hojalygyny we sanitariýany gowulandyrmaga gatnaşmagyny goldamak we pugtalandyrmak
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
BMG-nyň Daşky gurşawy goramak boýunça maksatnamasy (ÝUNEP)
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Häkimlikler