Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek

Görkeziji 2.a.2: Oba hojalyk sektoryna resmi serişdeleriñ jemi gelmegi (ösüş maksatlary üçin resmi kömek we resmi serişdeleriñ gaýry akymlary)

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 2.a.2 - Oba hojalyk sektoryna resmi serişdeleriñ jemi gelmegi (ösüş maksatlary üçin resmi kömek we resmi serişdeleriñ gaýry akymlary)
Wezipe 2.a - Ösüp barýan ýurtlarda, aýratyn hem gowşak ösen ýurtlarda oba hojalyk önümçiliginiň kuwwatyny pugtalandyrmak maksady bilen, oba etraplarynyň amatlyklaryna, oba hojalyk boýunça ylmy barlaglara we oba hojalyk bilimlerini wagyz etmäge, tehnologiýalary işläp taýýarlamaga, ekinleriň we mallaryň genetiki banklaryny döretmäge gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberini artdyrmak, şol sanda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň netijesinde artdyrmak
Maksat 2 - Açlygy ýok etmek
Gurama Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi