Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.5.2: Geçen 12 aýda iň bolmanda bir gezek döwletiň wezipeli işgäri bilen gatnaşykda bolan we döwletiň wezipeli işgärine para beren ýa-da olardan döwletiň şol wezipeli işgärine para bermek talap edilen täjirçilik kompaniýalarynyň paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.5.2 - Geçen 12 aýda iň bolmanda bir gezek döwletiň wezipeli işgäri bilen gatnaşykda bolan we döwletiň wezipeli işgärine para beren ýa-da olardan döwletiň şol wezipeli işgärine para bermek talap edilen täjirçilik kompaniýalarynyň paýy
Wezipe 16.5 - Korrupsiýanyň we parahorlugyň gerimlerini olaryň ähli görnüşlerinde ep-esli azaltmak
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyñ müdirligi (AHBÝKM)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO)
Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Baş prokuraturasy