Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.5.1: Gönüden-göni betbagtçylyklaryň netijesinde nam-nyşansyz ýitenleriň we zyýan çekenleriň her 100 000 adama düşýän sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 1.5.1 - Gönüden-göni betbagtçylyklaryň netijesinde nam-nyşansyz ýitenleriň we zyýan çekenleriň her 100 000 adama düşýän sany
Wezipe 1.5 - 2030-njy ýyla çenli üpjünçiligi pes we ynjyk ýagdaýda bolan adamlaryň ýaşaýşa durnuklylygyny ýokarlandyrmak we olaryň howanyň üýtgemegi sebäpli ýüze çykan adatdan daşary hadysalaryň we beýleki ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan özgermeleriň we betbagtçylyklaryň öňünde goragsyzlygyny peseltmek
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi