Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek

Görkeziji 2.3.2: Jynsy we oturymly halklara degişliligi boýunça bölmek bilen, kiçi möçberdäki azyk önümlerini öndürijileriñ ortaça girdejisi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 2.3.2 - Jynsy we oturymly halklara degişliligi boýunça bölmek bilen, kiçi möçberdäki azyk önümlerini öndürijileriñ ortaça girdejisi
Wezipe 2.3 - 2030-njy ýyla çenli oba hojalygynyň önümçiligini we uly bolmadyk (ownuk) azyk önümlerini öndürijileriň, hususan-da, aýallaryň, fermerçilik maşgala hojalyklarynyň, maldarlaryň we balykçylaryň girdejilerini iki esse ýokarlandyrmak, şol sanda bu wezipäni ýeriň, beýleki önümçilik serişdeleriniň we oba hojalygynyň önümçiliginiň faktorlarynyň, bilimleriň, maliýe hyzmatlarynyň, bazarlaryň we oba hojalygynda goşulan gymmaty we iş bilen üpjünçiligi artdyrmak üçin mümkinçilikleriň kepillendirilen we deň elýeterligini üpjün etmek arkaly amala aşyrmak
Maksat 2 - Açlygy ýok etmek
Gurama BMG-nyň FAO
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti