Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.a.1: Pariź ýörelgelerine laýyklykda hereket edýän garaşsyz milli hukuk goraýyş institutlarynyñ bolmagy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.a.1 - Pariź ýörelgelerine laýyklykda hereket edýän garaşsyz milli hukuk goraýyş institutlarynyñ bolmagy
Wezipe 16.a - Ähli derejelerde – hususan-da, ösüp barýan ýurtlarda – zorlugyň öňüni almak işinde we terrorçylyga we jenaýatçylyga garşy göreşmekde kuwwaty ýokarlandyrmak maksady bilen, degişli milli edaralary pugtalandyrmak, şol sanda bu işi halkara hyzmatdaşlygynyň kömegi arkaly amala aşyrmak
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyñ müdirligi (AHBÝKM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Adalatçynyň diwany