Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.10.2: Olarda maglumatlaryñ ilata köpçülikleýin elýeterliligi babatynda konstitusion, kanunçylyk we/ýa-da syýasy kepillikler kabul edilen we hereket edýän ýurtlaryñ sany

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.10.2 - Olarda maglumatlaryñ ilata köpçülikleýin elýeterliligi babatynda konstitusion, kanunçylyk we/ýa-da syýasy kepillikler kabul edilen we hereket edýän ýurtlaryñ sany
Wezipe 16.10 - Maglumatlaryň jemgyýetçilik üçin elýeterliligini üpjün etmek we milli kanunçylyga we halkara ylalaşyklaryna laýyklykda esasy azatlyklary goramak
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Mejlisi