Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.1.4: Öz etrabynda ýeke özleri köçeden gidip barýan mahalynda özüni howpsuz duýýan adamlaryñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.1.4 - Öz etrabynda ýeke özleri köçeden gidip barýan mahalynda özüni howpsuz duýýan adamlaryñ paýy
Wezipe 16.1 - Bütin dünýäde zorlugyň ähli görnüşleriniň ýaýraýşyny ep-esli azaltmak we bu hadysadan ölümiň görkezijisini peseltmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama BMG-nyñ Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi (ÝUNODK)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti