Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.a.1: Ösüş maksatlarynda resmi kömegiň we biodürlüligi we ekoulgamlary saklap galmak we rejeli peýdalanmak üçin bölünip berilýän döwlet serişdeleriniň möçberi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.a.1 - Ösüş maksatlarynda resmi kömegiň we biodürlüligi we ekoulgamlary saklap galmak we rejeli peýdalanmak üçin bölünip berilýän döwlet serişdeleriniň möçberi
Wezipe 15.a - Biologik dürlüligi we ekoulgamlary saklap galmak we rejeli peýdalanmak maksady bilen, maliýe serişdelerini jemlemek we olaryň ähli çeşmelerden gelýän möçberini artdyrmak
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi