Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.5.1: Gyzyl kitabyň indeksi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 15.5.1 - Gyzyl kitabyň indeksi
Wezipe 15.5 - Ýaşalýan tebigy gurşawyň zaýalanmagyny saklamak, biologik dürlüligiň ýitirilmegini togtatmak boýunça haýal etmän degerli çäreleri görmek we 2020-nji ýyla çenli ýok bolup gitme howpy abanan görnüşleri goramak we olaryň ýitip gitmeginiň öňüni almak
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Halkara tebigaty goramak birleşmesi (HTGB)
BirdLife International – guşlary goramak we olaryň ýaşaýan ýerini saklap galmak boýunça halkara guramasy.
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi