Durnukly ösüşiň hatyrasyna ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini saklap galmak we rejeli ulanmak

Görkeziji 14.4.1: Balyk ätiýaçlyklarynyñ tutulýan paýy biologik durnukly derejeden ýokary geçmeýär

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 14.4.1 - Balyk ätiýaçlyklarynyñ tutulýan paýy biologik durnukly derejeden ýokary geçmeýär
Wezipe 14.4 - 2020-nji ýyla çenli balyk tutulyşyny netijeli düzgünleşdirmegi üpjün etmek we balygyň artyk tutulmagynyň, bikanun, habar berilmeýän we düzgünleşdirilmeýän balyk tutmak işiniñ we heläkçilige getirýän balykçylyk tejribesiniñ soñuna çykmak, şeýle hem ätiýaçlyklary iň bolmanda, olaryň biologik häsiýetnamalaryny hasaba alyp, ekologiýa taýdan rejeli balyk tutmagy üpjün etmäge ukyply derejelere ýetirmek bilen, mümkin bolan gysga möhletletlerde balyk ätiýaçlyklaryny dikeltmek üçin hojalyk işiniñ ylmy taýdan esaslandyrylan meýilnamalaryny ýerine ýetirmek
Maksat 14 - Deňiz ekosistemalaryny goramak
Gurama

BirdLife International (BLI) – guşlary goramak we olaryň ýaşaýan gurşawyny gorap saklamak boýunça halkara guramasy

Tebigaty goramak boýunça halkara birleşmesi (TGHB)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Hazar deňzi instituty