Howanyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek boýunça gyssagly çäreleri görmek

Görkeziji 13.1.2: 2015-2030-njy ýyllar üçin Betbagtçylyklar töwekgelçiligi peseltmek boýunça Sendaý çarçuwaly maksatnamasyna laýyklykda, betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýurtlaryň sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 13.1.2 - 2015-2030-njy ýyllar üçin Betbagtçylyklar töwekgelçiligi peseltmek boýunça Sendaý çarçuwaly maksatnamasyna laýyklykda, betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýurtlaryň sany
Wezipe 13.1 - Ähli ýurtlarda howply howa hadysalaryna we tebigy betbagtçylyklara garşy durup bilijiligi we olara uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrmak
Maksat 13 - Howanyň üýtgemegine garşy çäre
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi