Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.4.1: Howply we beýleki himiki maddalar we galyndylar boýunça halkara köptaraplaýyn ekologiýa ylalaşyklary boýunça her bir ylalaşygyň talaplaryna laýyklykda maglumatlary bermek barada öz borçnamalaryny we borçlaryny ýerine ýetirýän ylalaşygyň taraplarynyň sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 12.4.1 - Howply we beýleki himiki maddalar we galyndylar boýunça halkara köptaraplaýyn ekologiýa ylalaşyklary boýunça her bir ylalaşygyň talaplaryna laýyklykda maglumatlary bermek barada öz borçnamalaryny we borçlaryny ýerine ýetirýän ylalaşygyň taraplarynyň sany
Wezipe 12.4 - 2030-njy ýyla çenli himiki maddalaryň we olaryň hereket edýän döwrüniň bütin dowamynda ähli galyndylaryň ylalaşylan halkara ýörelgelerine laýyklykda ekologiýa taýdan rejeli peýdalanylmagyny gazanmak we olaryň adamlaryň saglygyna we daşky gurşawa ýaramaz täsirini peseltmiek üçin olaryň howa, suwa we topraga düşmegini azaltmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama BMG daşky gurşaw (Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşaw boýunça maksatnamasy)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi