Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.5.1: Gönüden-göni betbagtçylyklaryň netijesinde nam-nyşansyz ýitenleriň we zyýan çekenleriň her 100 000 adama düşýän sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.5.1 - Gönüden-göni betbagtçylyklaryň netijesinde nam-nyşansyz ýitenleriň we zyýan çekenleriň her 100 000 adama düşýän sany
Wezipe 11.5 - 2030-njy ýyla çenli ilatyň üpjünçiligini pes we ynjyk toparlaryny goramaga aýratyn üns bermek bilen, betbagtçylyklaryň, aýratyn hem suw bilen baglanyşykly heläkçilikleriň netijesinde aradan çykýanlaryň we zyýan çekýänleriň sanyny düýpli azaltmak we jemi içerki önümiň ýitgileri görnüşindäki göni ykdysady zyýany ep-esli peseltmek
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi