Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.3.1: Oba hojalyk däl sektorlarda resmi däl iş bilen üpjünçiligiñ paýy, jynsy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.3.1 - Oba hojalyk däl sektorlarda resmi däl iş bilen üpjünçiligiñ paýy, jynsy boýunça bölmek bilen
Wezipe 8.3 - Ösüşe gözükdirilen, öndürijilikli işe, mynasyp iş ýerlerini döretmäge, telekeçilige, döredijilige we innowasion işe ýardam edýän syýasatyň alnyp barylmagyna ýardam etmek we örän kiçi, kiçi we orta kärhanalaryň resmi taýdan ykrar edilmegini we ösdürilmegini, şol sanda olar üçin maliýe hyzmatlaryny elýeter etmek arkaly ösdürmekligi höweslendirmek
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti