Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.a.1: a) Oba hojalyk ýerlerinden peýdalanmaga kepillendirilen hukugy bolan adamlaryň paýy (oba hojalygy bilen meşgullanýan ilatyň umumy sanynda), jynsy boýunça bölmek bilen; b) oba hojalyk peýdalanmaga kepillendirilen hukugy bolan aýallaryň paýy, ýere eýeçilik etmegiň görnüşleri boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 5.a.1 - a) Oba hojalyk ýerlerinden peýdalanmaga kepillendirilen hukugy bolan adamlaryň paýy (oba hojalygy bilen meşgullanýan ilatyň umumy sanynda), jynsy boýunça bölmek bilen; b) oba hojalyk peýdalanmaga kepillendirilen hukugy bolan aýallaryň paýy, ýere eýeçilik etmegiň görnüşleri boýunça bölmek bilen
Wezipe 5.a - Aýallara ykdysady serişdeler üçin deň hukuklary bermek, şeýle hem ýere, eýeçiligiň beýleki görnüşlerine eýelik etmegi we ygtyýar etmegi, maliýe hyzmatlaryny, miras alynýan emlägi we milli kanunlara laýyklykda tebigy serişdeleri olar üçin elýeter etmek maksady bilen özgertmeleri geçirmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi