Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.6.2: 15 ýaşdan ýokary ýaşdaky aýallara we erkeklere seksual we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlaryň we şu ugurda maglumatlaryň we aň-bilimiň doly we deň elýeterliligini kepillendirýän kanunlaryň we kadalaşdyryjy namalaryň hereket edýän ýurtlarynyň sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.6.2 - 15 ýaşdan ýokary ýaşdaky aýallara we erkeklere seksual we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlaryň we şu ugurda maglumatlaryň we aň-bilimiň doly we deň elýeterliligini kepillendirýän kanunlaryň we kadalaşdyryjy namalaryň hereket edýän ýurtlarynyň sany
Wezipe 5.6 - Ilat we ösüş boýunça halkara konferensiýasynyň Hereketler maksatnamasyna, Pekin hereketler platformasyna we olary ýerine ýetirmegiň barşyna seretmek boýunça konferensiýalaryň jemleýji resminamalaryna laýyklykda, jyns duýgurlygy (seksual) we reproduktiw saglygy goramak ulgamyndaky hyzmatlaryň we reproduktiw hukuklary durmuşa geçirmegiň ählumumy elýeterligini üpjün etmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy (ÝUNFPA)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Mejlisi