Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.b.1: Ilatyň milli maksatnamalara goşulan ähli sanjymlar bilen gurşalyp alnan maksatlaýyn toparynyň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.b.1 - Ilatyň milli maksatnamalara goşulan ähli sanjymlar bilen gurşalyp alnan maksatlaýyn toparynyň paýy
Wezipe 3.b - Birinji nobatda ösüp barýan ýurtlara täsir edýän ýokanç we ýokanç däl keselleri bejermek üçin sanjymlaryň we dermanlaryň ylmy barlaglaryna we işlenip taýýarlanmagyna ýardam etmek "TRIPS boýunça ylalaşyk we jemgyýetçilik saglygy goraýşy" atly Doha beýannamasyna laýyklykda gymmat bolmadyk esasy derman serişdeleriniň elýeterliligini üpjün etmek, bu beýannamada ösüp barýan ýurtlaryň Ylalaşygyň intellektual eýeçilik hukuklarynyň söwda jähtleri boýunça düzgünlerini ilatyň saglygy goramak maksatlary, hususan-da, derman serişdeleriniň hemmeler üçin elýeterliligini üpjün etmek üçin çeýeligi ýüze çykarmak babatynda doly möçberde peýdalanmak hukugy tassyklanýar
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasy (ÝUNISEF)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi