Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.7.1: Milli paýlanyşy bilen deňeşdirilende döwlet edaralarynda (milli we ýerli kanun çykaryjy ýygnaklarda, döwlet gullugynda we kazyýet edaralarynda) wezipeleriň paýy (ýaş topary, jynsy, maýyplyk alamaty we ilatyň topary boýunça bölmek bilen)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.7.1 - Milli paýlanyşy bilen deňeşdirilende döwlet edaralarynda (milli we ýerli kanun çykaryjy ýygnaklarda, döwlet gullugynda we kazyýet edaralarynda) wezipeleriň paýy (ýaş topary, jynsy, maýyplyk alamaty we ilatyň topary boýunça bölmek bilen)
Wezipe 16.7 - Jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň gatnaşmagynda ähli derejelerde reprezentatiw (wekilçilikli) edaralar tarapyndan çözgütleriň jogapkär kabul edilmegini üpjün etmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama BMGÖM-nyň Oslodaky dolandyryş merkezi we Parlanmentara bileleşik
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti