Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.6.1: Ilkibaşky tassyklanan býujete göterim gatnaşygynda hökümetleriň birinji çykdajylary, sektorlara bölmek bilen (býujet klassifikasiýasynyň kodlary ýa-da şoňa meňzeş kategoriýalar boýunça)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.6.1 - Ilkibaşky tassyklanan býujete göterim gatnaşygynda hökümetleriň birinji çykdajylary, sektorlara bölmek bilen (býujet klassifikasiýasynyň kodlary ýa-da şoňa meňzeş kategoriýalar boýunça)
Wezipe 16.6 - Ähli derejelerde netijeli, hasabat berýän we açyk edaralary döretmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Bütindünýä banky (BB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi