Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.5.1: Geçen 12 aýda iň bolmanda bir gezek döwletiň wezipeli işgäri bilen gatnaşykda bolan we döwletiň wezipeli işgärine para beren ýa-da olardan döwletiň şol wezipeli işgärine para bermek talap edilen adamlaryň paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.5.1 - Geçen 12 aýda iň bolmanda bir gezek döwletiň wezipeli işgäri bilen gatnaşykda bolan we döwletiň wezipeli işgärine para beren ýa-da olardan döwletiň şol wezipeli işgärine para bermek talap edilen adamlaryň paýy
Wezipe 16.5 - Korrupsiýanyň we parahorlugyň gerimlerini olaryň ähli görnüşlerinde ep-esli azaltmak
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi (ÝUNODK)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Baş prokuraturasy