Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.2.3: 18 ýaşa çenli seksual zorluga sezewar edilen 18-29 ýaşdaky ýaş aýallaryň we erkekleriň paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.2.3 - 18 ýaşa çenli seksual zorluga sezewar edilen 18-29 ýaşdaky ýaş aýallaryň we erkekleriň paýy
Wezipe 16.2 - Adamlara rehimsiz garalmagyny, ulanmagy, adam söwdasyny we çagalaryň garşysyna gönükdirilen zorlugyň we jebir bermegiň ähli görnüşlerini bes etmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama BMG-nyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi