Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.10.1: Soñky 12 aýda źurnalistleriñ we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ olar bilen baglanyşykly wekilleriniñ, kärdeşler arkalyşygy guramasynyñ işgärleriniñ we hukuk goragçylarynyñ öldürilmeginiñ, ogurlanmagynyñ, zorluk ulanyp ýitirim edilmeginiñ, esassyz saklanmagynyñ we gynamalaryñ tassyklanan ýagdaýlarynyñ sany

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.10.1 - Soñky 12 aýda źurnalistleriñ we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniñ olar bilen baglanyşykly wekilleriniñ, kärdeşler arkalyşygy guramasynyñ işgärleriniñ we hukuk goragçylarynyñ öldürilmeginiñ, ogurlanmagynyñ, zorluk ulanyp ýitirim edilmeginiñ, esassyz saklanmagynyñ we gynamalaryñ tassyklanan ýagdaýlarynyñ sany
Wezipe 16.10 - Maglumatlaryň jemgyýetçilik üçin elýeterliligini üpjün etmek we milli kanunçylyga we halkara ylalaşyklaryna laýyklykda esasy azatlyklary goramak
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyñ müdirligi (AHBÝKM)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO)
Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Baş prokuraturasy