Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.1.3: Soñky 12 aýda fiziki, psihologik ýa-da seksual zorluga sezewar edilen ilatyñ paýy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.1.3 - Soñky 12 aýda fiziki, psihologik ýa-da seksual zorluga sezewar edilen ilatyñ paýy
Wezipe 16.1 - Bütin dünýäde zorlugyň ähli görnüşleriniň ýaýraýşyny ep-esli azaltmak we bu hadysadan ölümiň görkezijisini peseltmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama BMG-nyñ Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirligi (ÝUNODK)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti