Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.4.2: Daglaryň ösümlik örtüginiň indeksi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 15.4.2 - Daglaryň ösümlik örtüginiň indeksi
Wezipe 15.4 - 2030-njy ýyla çenli, olaryň durnukly ösüş üçin örän zerur bolan artykmaçlyklary üpjün etmek ukybyny ýokarlandyrmak üçin, dag ekoulgamlaryny, şol sanda olaryň biodürlüligini saklap galmagy üpjün etmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi