Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.4.1: Daglyk etraplaryň biodürlüligi üçin möhüm obýektleri goralýan etraplar bilen gurşap almak

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.4.1 - Daglyk etraplaryň biodürlüligi üçin möhüm obýektleri goralýan etraplar bilen gurşap almak
Wezipe 15.4 - 2030-njy ýyla çenli, olaryň durnukly ösüş üçin örän zerur bolan artykmaçlyklary üpjün etmek ukybyny ýokarlandyrmak üçin, dag ekoulgamlaryny, şol sanda olaryň biodürlüligini saklap galmagy üpjün etmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Daşky gurşawyň goralyşyna gözegçiligiň bütindüýä merkezi (ÝUNEP-DGGNBM)
BirdLife International – guşlary goramak we olaryň ýaşaýan ýerini saklap galmak boýunça halkara guramasy
Halkara tebigaty goramak birleşmesi (HTGB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi