Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.3.1: Gury ýeriň umumy meýdanyna göterim gatnaşygy boýunça zaýalanan ýerleriň meýdany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.3.1 - Gury ýeriň umumy meýdanyna göterim gatnaşygy boýunça zaýalanan ýerleriň meýdany
Wezipe 15.3 - 2030-njy ýyla çenli çölleşmä garşy göreş alyp barmak, çölleşen, gurak we suw basan ýerleri goşmak bilen, zaýalanan ýerleri we topragy dikeltmek we bütin dünýäde ýerleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyna ýol bermezlige çalyşmak
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama BMG-nyñ Çölleşmä garşy göreş boýunça konwensiýasy (BMGÇGGK) we onuñ hyzmatdaşlary, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyñ Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO), BMG-nyñ Statistika bölümi (BMGSB), Birleşen Milletler Guramasynyñ Daşky gurşaw guramasy (ÝUNEP), BMG-nyñ Howanyñ üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasy (BMG HÜÇK) we Biologik dürlülik baradaky kowensiýa (BDK).
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty