Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.1.2: Biologik dürlülik nukdaýnazaryndan goralýan gury ýer etraplarynyň we süýji suwly etraplaryň paýy, ekoulgamlaryň görnüşleri boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.1.2 - Biologik dürlülik nukdaýnazaryndan goralýan gury ýer etraplarynyň we süýji suwly etraplaryň paýy, ekoulgamlaryň görnüşleri boýunça bölmek bilen
Wezipe 15.1 - 2020-nji ýyla çenli halkara ylalaşyklaryndan gelip çykýan borçnamalara laýyklykda, gury ýeriň ekoulgamlaryny we içerki süýji suwly ekoulgamlary we olaryň hyzmatlaryny, şol sanda tokaýlary, suw-batgalyk meýdanlary, daglary we gurak ýerleri gorap saklamagy, dikeltmegi we rejeli peýdalanmagy üpjün etmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Daşky gurşawyň goralyşyna gözegçiligiň bütindüýä merkezi (ÝUNEP-DGGNBM)
BirdLife International – guşlary goramak we olaryň ýaşaýan ýerini saklap galmak boýunça halkara guramasy
Halkara tebigaty goramak birleşmesi (HTGB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi