Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.1.2: Biologik dürlülik nukdaýnazaryndan goralýan gury ýer etraplarynyň we süýji suwly etraplaryň paýy, ekoulgamlaryň görnüşleri boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 15.1.2 - Biologik dürlülik nukdaýnazaryndan goralýan gury ýer etraplarynyň we süýji suwly etraplaryň paýy, ekoulgamlaryň görnüşleri boýunça bölmek bilen
Wezipe 15.1 - 2020-nji ýyla çenli halkara ylalaşyklaryndan gelip çykýan borçnamalara laýyklykda, gury ýeriň ekoulgamlaryny we içerki süýji suwly ekoulgamlary we olaryň hyzmatlaryny, şol sanda tokaýlary, suw-batgalyk meýdanlary, daglary we gurak ýerleri gorap saklamagy, dikeltmegi we rejeli peýdalanmagy üpjün etmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Daşky gurşawyň goralyşyna gözegçiligiň bütindüýä merkezi (ÝUNEP-DGGNBM)
BirdLife International – guşlary goramak we olaryň ýaşaýan ýerini saklap galmak boýunça halkara guramasy
Halkara tebigaty goramak birleşmesi (HTGB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi