Howanyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek boýunça gyssagly çäreleri görmek

Görkeziji 13.1.1: Gönüden-göni betbagtçylyklaryň netijesinde we onuň bilen bagly ölenleriň, nam-nyşansyz ýitenleriň, ýaralananlaryň we ewakuasiýa edilenleriň her 100 000 adama düşýän sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 13.1.1 - Gönüden-göni betbagtçylyklaryň netijesinde we onuň bilen bagly ölenleriň, nam-nyşansyz ýitenleriň, ýaralananlaryň we ewakuasiýa edilenleriň her 100 000 adama düşýän sany
Wezipe 13.1 - Ähli ýurtlarda howply howa hadysalaryna we tebigy betbagtçylyklara garşy durup bilijiligi we olara uýgunlaşmak ukybyny ýokarlandyrmak
Maksat 13 - Howanyň üýtgemegine garşy çäre
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi