Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.2.1: Jemi serişde harajatlary we ilatyñ jan başyna düşýän we JIÖ-e göterim gatnaşygynda serişde harajatlary

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.2.1 - Jemi serişde harajatlary we ilatyñ jan başyna düşýän we JIÖ-e göterim gatnaşygynda serişde harajatlary
Wezipe 12.2 - 2030-njy ýyla çenli tebigy serişdeleriñ rejeli özleşdirilmegini we netijeli peýdalanylmagyny gazanmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (ÝUNEP)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti