Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.b.2: Betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryna laýyklykda betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň ýerli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýerli häkimiýet edaralarynyň sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.b.2 - Betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň milli strategiýalaryna laýyklykda betbagtçylyklar töwekgelçiligini peseltmegiň ýerli strategiýalaryny kabul eden we amala aşyrýan ýerli häkimiýet edaralarynyň sany
Wezipe 11.b - 2030-njy ýyla çenli durmuş päsgelçiliklerini aradan aýyrmaga, serişdeleri peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, howanyň üýtgemeginiň netijelerini ýeňilleşdirmäge, onuň üýtgemegine uýgunlaşmaga gönükdirilen toplumlaýyn strategiýalary we meýilnamalary kabul eden we amala aşyrýan şäherleriň we ilatly ýerleriň sanyny ep-esli köpeltmek we tebigy betbagtçylyklara garşy durmak ukybyny ýokarlandyrmak we tebigy betbagtçylyklary peseltmek boýunça 2015-2030-njy ýyllar üçin Sendaý çarçuwaly maksatnamasyna laýyklykda betbagtçylyklar bilen baglanyşykly töwekgelçilikleri toplumlaýyn dolandyrmak boýunça çäreleri işläp taýýarlamak we ähli derejelerde ornaşdyrmak
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi