Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.a.1: Olarda şäherleri ösdürmegiñ milli maksatnamalary ýa-da sebitlerde jaý guramagyñ meýilnamalary kabul edilen, olarda a) ilat sanynyñ depgini hasaba alynýar; b) deñeçer çäkleýin ösüş göz öñünde tutulýar

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler