Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.7.1: Jaý gurlan şäher çäginiň hemmeler üçin açyk jemgyýetçilik ýerlerine degişli bolan ortaça paýy, jynsy, ýaşy we maýyplygy boýunça bölüp, olaryñ elýeterliligini görkezmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 11.7.1 - Jaý gurlan şäher çäginiň hemmeler üçin açyk jemgyýetçilik ýerlerine degişli bolan ortaça paýy, jynsy, ýaşy we maýyplygy boýunça bölüp, olaryñ elýeterliligini görkezmek bilen
Wezipe 11.7 - 2030-njy ýyla çenli howpsuz, elýeter we hemmeler üçin açyk ýaşyl zolaklaryň we jemgyýetçilik ýerleriniň ählumumy, aýratyn hem aýallar we çagalar, gartaşan adamlar we maýyplar üçin elýeterligini üpjün etmek
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama BMG-nyň Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Häkimlik