Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.6.2: Ýurt boýunça tozanyň ortaça ýyllyk derejesi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.6.2 - Ýurt boýunça tozanyň ortaça ýyllyk derejesi
Wezipe 11.6 - 2030-njy ýyla çenli ilatyň jan başyna hasaplanyňda şäherleriň ekologiýa edýän ýaramaz täsirini azaltmak, şol sanda bu işi howanyň hiline we şäher galyndylarynyñ we beýleki galyndylaryñ ýok edilmegine aýratyn üns bermek arkaly amala aşyrmak
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi