Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.6.1: Jemagat-durmuş galyndylarynyň umumy toplumynda gözegçilik edilýän obýektlerde ýygnalýan we ýok edilýän jemagat-durmuş galyndylarynyň paýy, şäherler boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.6.1 - Jemagat-durmuş galyndylarynyň umumy toplumynda gözegçilik edilýän obýektlerde ýygnalýan we ýok edilýän jemagat-durmuş galyndylarynyň paýy, şäherler boýunça bölmek bilen
Wezipe 11.6 - 2030-njy ýyla çenli ilatyň jan başyna hasaplanyňda şäherleriň ekologiýa edýän ýaramaz täsirini azaltmak, şol sanda bu işi howanyň hiline we şäher galyndylarynyñ we beýleki galyndylaryñ ýok edilmegine aýratyn üns bermek arkaly amala aşyrmak
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama BMG-nyñ Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti