Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.4.1: Binýatlyk hyzmatlar elýeter bolan öý hojalyklarynda ýaşaýan ilatyň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 1.4.1 - Binýatlyk hyzmatlar elýeter bolan öý hojalyklarynda ýaşaýan ilatyň paýy
Wezipe 1.4 - 2030-njy ýyla çenli ähli erkekleriň we aýallaryň, aýratyn hem üpjünçiligi pes we ynjyk adamlaryň ykdysady serişdelere deň hukuklarynyň bolmagyny, şeýle hem binýatlyk hyzmatlaryň, ýere we eýeçiligiň beýleki görnüşlerine, miras alynýan emläge eýelik etmegiň we ygtyýar etmegiň, tebigy serişdeleriň, degişli täze tehnologiýalaryň we az möçberde maliýeleşdirmegi goşmak bilen, maliýe hyzmatlarynyň elýeterligini üpjün etmek
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti