Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.1.1: Ilatyň garyplygyň halkara çäginden pes ýaşaýan bölegi, jynsy, ýaşy, iş bilen üpjünçilik derejesi we ýaşaýan ýeri (şäher/oba) boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 1.1.1 - Ilatyň garyplygyň halkara çäginden pes ýaşaýan bölegi, jynsy, ýaşy, iş bilen üpjünçilik derejesi we ýaşaýan ýeri (şäher/oba) boýunça bölmek bilen
Wezipe 1.1 - 2030-njy ýyla çenli bütin dünýäde ähli adamlar üçin aşa garyplygy ýok etmek (häzirki wagtda aşa garyplyk bir günde 1,25 amerikan dollaryndan pes möçbere ýaşamak hökmünde kesgitlenýär)
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Bütindünýä banky (BB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti