Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.7.1: Çaga zähmeti bilen meşgullanýan 5-den 17 ýaş aralygyndaky çagalaryň paýy we sany, jynsy we ýaşy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.7.1 - Çaga zähmeti bilen meşgullanýan 5-den 17 ýaş aralygyndaky çagalaryň paýy we sany, jynsy we ýaşy boýunça bölmek bilen
Wezipe 8.7 - Mejbury zähmeti ýok etmek, häzirki zaman gulçulygynyň we adam söwdasynyň soňuna çykmak we çagalary esgerlige çekmegi we esger hökmünde peýdalanmagy goşmak bilen, çaga zähmetiniň iň ýaramaz görnüşlerini gadagan etmegi we ýok etmegi üpjün etmek üçin gyssagly we netijeli çäreleri gormek, 2025-nji ýyla çenli bolsa ähli görnüşdäki çaga zähmetiniň soňuna çykmak
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti