Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.a.2: Olarda hukuk binýady (şol sanda adaty hukuk) aýallara ýere eýeçilik etmäge we/ýa-da ygtyýar etmäge deñ hukuklary kepillendirýän ýurtlaryñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.a.2 - Olarda hukuk binýady (şol sanda adaty hukuk) aýallara ýere eýeçilik etmäge we/ýa-da ygtyýar etmäge deñ hukuklary kepillendirýän ýurtlaryñ paýy
Wezipe 5.a - Aýallara ykdysady serişdeler üçin deň hukuklary bermek, şeýle hem ýere, eýeçiligiň beýleki görnüşlerine eýelik etmegi we ygtyýar etmegi, maliýe hyzmatlaryny, miras alynýan emlägi we milli kanunlara laýyklykda tebigy serişdeleri olar üçin elýeter etmek maksady bilen özgertmeleri geçirmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Azyk we Oba hojalyk guramasy (BMG FAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Adalat ministrligi