Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.6.1: 15-den 49 ýaş aralygynda bolan, seksual gatnaşyklar, göwreli bolmakdan goraýan serişdeleri ulanmak we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlar üçin ýüz tutmak barada özbaşdak oýlanyşykly çözgütleri kabul edýän aýallaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.6.1 - 15-den 49 ýaş aralygynda bolan, seksual gatnaşyklar, göwreli bolmakdan goraýan serişdeleri ulanmak we reproduktiw saglygy goramak boýunça hyzmatlar üçin ýüz tutmak barada özbaşdak oýlanyşykly çözgütleri kabul edýän aýallaryň paýy
Wezipe 5.6 - Ilat we ösüş boýunça halkara konferensiýasynyň Hereketler maksatnamasyna, Pekin hereketler platformasyna we olary ýerine ýetirmegiň barşyna seretmek boýunça konferensiýalaryň jemleýji resminamalaryna laýyklykda, jyns duýgurlygy (seksual) we reproduktiw saglygy goramak ulgamyndaky hyzmatlaryň we reproduktiw hukuklary durmuşa geçirmegiň ählumumy elýeterligini üpjün etmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama BMG-nyñ Ilat gaznasy (ÝUNFPA)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti