Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.4.1: Ideg etmek boýunça hak tölenmeýän zähmet we öý hojalygyny ýöretmek boýunça iş üçin sarp edilýän wagt, jynsy, ýaşy we ýaşaýan ýeri boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 5.4.1 - Ideg etmek boýunça hak tölenmeýän zähmet we öý hojalygyny ýöretmek boýunça iş üçin sarp edilýän wagt, jynsy, ýaşy we ýaşaýan ýeri boýunça bölmek bilen
Wezipe 5.4 - Jemagat hyzmatlaryny etmek, amatlyklary we durmuş goragy ulgamyny bermek we milli şertleri hasaba almak bilen, hojalygy bilelikde alyp barmakda we maşgalada umumy jogapkärçiligi höweslendirmek bilen, ideg etmek boýunça hak tölenmeýän zähmeti we öý hojalygyny alyp barmak boýunça işi ykrar etmek we hormat goýmak
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama BMG-nyñ Statistika bölümi (BMGSK)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti