Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek

Görkeziji 2.5.2: Ýerli tohumlaryñ şu kategoriýalara degişli edilýän paýy: ýitip gitmek howpy bolanlar; ýitip gitmek howpy bolmadyklar; ýitip gitmek howpunyñ derejesi näbelli

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 2.5.2 - Ýerli tohumlaryñ şu kategoriýalara degişli edilýän paýy: ýitip gitmek howpy bolanlar; ýitip gitmek howpy bolmadyklar; ýitip gitmek howpunyñ derejesi näbelli
Wezipe 2.5 - 2020-nji ýyla çenli tohumlaryň we ekilýän ösümlikleriň, şeýle hem oba hojalyk mallarynyň we öý haýwanlarynyň we olaryň degişli ýabany görnüşleriniň genetiki özboluşlylygyny saklap galmagy üpjün etmek, şol sanda bu işi milli, sebit we halkara derejelerde tohumlaryň we ösümlikleriň dürli görnüşdäki banklaryny degişli derejede saklamak we genetik serişdeleriň we olar bilen baglanyşykly däp bolan bilimleriň elýeterliligini giňeltmäge we halkara derejede ylalaşylan şertlerde olary ulanmakdan alynýan peýdany adalatly we deň esaslarda bilelikde peýdalanmaga ýardam etmek arkaly amala aşyrmak
Maksat 2 - Açlygy ýok etmek
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi