Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek

Görkeziji 2.2.2: Bäş ýaşa çenli çagalaryň arasynda doly derejeli iýmitlenmezligiň ýaýraýşy, görnüşine (hor düşmek ýa-da artykmaç agram) bölmek bilen (BSGG tarapyndan bellenen çagalaryň ösüş kadalaryna laýyklykda, ösüşiň ýaşa gatnaşygynyň median ähmiýetinden ortaça kwadrat gyşarma >+2 ýa-da <-2)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 2.2.2 - Bäş ýaşa çenli çagalaryň arasynda doly derejeli iýmitlenmezligiň ýaýraýşy, görnüşine (hor düşmek ýa-da artykmaç agram) bölmek bilen (BSGG tarapyndan bellenen çagalaryň ösüş kadalaryna laýyklykda, ösüşiň ýaşa gatnaşygynyň median ähmiýetinden ortaça kwadrat gyşarma >+2 ýa-da <-2)
Wezipe 2.2 - 2030-njy ýyla çenli kem iýmitlenmegiň ähli görnüşlerini ýok etmek, şol sanda 2025-nji ýyla çenli bäş ýaşa çenli çagalarda ösüşiň gijä galmagyna we hor düşmäge garşy göreşe degişli halkara derejede ylalaşylan maksatlaýyn görkezijilere ýetmek we ýetginjek ýaşdaky gyzlaryň, göwreli we emdirýän aýallaryň we gartaşan adamlaryň iýmite bolan zerurlygyny kanagatlandyrmak
Maksat 2 - Açlygy ýok etmek
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Bütindünýän saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Bütindünýä banky (BB)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti