Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.19.2: a) soňky 10 ýylyň dowamynda iň bolmanda bir gezek ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwyny geçiren; b) çagalaryň dogluşyny 100% ýagdaýda bellige almak maksadyna ýeten ýurtlaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.19.2 - a) soňky 10 ýylyň dowamynda iň bolmanda bir gezek ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň ýazuwyny geçiren; b) çagalaryň dogluşyny 100% ýagdaýda bellige almak maksadyna ýeten ýurtlaryň paýy
Wezipe 17.19 - Häzirki başlangyçlara esaslanyp, 2030-njy ýyla çenli jemi içerki önüme goşmaça durnukly ösüşe tarap beýleki çäreleri işläp düzmek we ösýän ýurtlarda statistiki mümkinçilikleri ösdürmäge kömek etmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama  

BMG-nyň Statistiki bölümi

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Adalat ministrligi