Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.18.1: Türkmenistan tarapyndan kabul edilen, olar boýunça hasabatlylyk berilýän durnukly ösüş görkezijileriniň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.18.1 - Türkmenistan tarapyndan kabul edilen, olar boýunça hasabatlylyk berilýän durnukly ösüş görkezijileriniň paýy
Wezipe 17.18 - 2020-nji ýyla çenli girdejileriň derejesi, gender degişliligi, ýaşy, jynsy, milleti, migrasiýa derejesi, maýyplygy, geografik ýerleşýän ýeri we milli şertleri hasaba almak üçin ähmiýetli beýleki häsiýetnamalar boýunça jemlenmedik ýokary hilli, derwaýys we dogry maglumatlaryň elýeterliligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin ösüp barýan ýurtlaryň, şol sanda ösüşi pes ýurtlaryň we adalardaky ösüp barýan kiçi döwletleriň kuwwatyny artdyrmak maksady bilen goldawy güýçlendirmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama  

 

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti