Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.b.1: Adam hukuklary ulgamynda halkara hukugy tarapyndan kemsitmegiñ gadagan edilen esasynda soñky 12 aýda şahsy kemsidilendigi ýa-da yzarlanandygy barada habar beren ilatyñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.b.1 - Adam hukuklary ulgamynda halkara hukugy tarapyndan kemsitmegiñ gadagan edilen esasynda soñky 12 aýda şahsy kemsidilendigi ýa-da yzarlanandygy barada habar beren ilatyñ paýy
Wezipe 16.b - Durnukly ösüşiň hatyrasyna hukugy kemsitmeýän kanunlary we syýasaty höweslendirmek we durmuşa geçirmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyñ müdirligi (AHBÝKM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Adalatçynyň diwany