Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.9.1: Dogluşy raýat edaralarynda bellige alnan 5 ýaşa çenli çagalaryň paýy, ýaşy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 16.9.1 - Dogluşy raýat edaralarynda bellige alnan 5 ýaşa çenli çagalaryň paýy, ýaşy boýunça bölmek bilen
Wezipe 16.9 - 2030-njy ýyla çenli ähli adamlarda şahsyýeti tassyklaýan kanuny şahadatnamalaryň, şol sanda dogluş hakyndaky şahadatnamanyň bolmagyny üpjün etmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama BMG-nyň Çagalar gaznasy (UNICEF)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti