Durnukly ösüşiň hatyrasyna parahatçylyk söýüji we açyk jemgyýetiň gurulmagyna ýardam bermek, hemmelere adyl kazyýetiň elýeterliligini üpjün etmek hem-de netijeli, hasabatly we ähli derejelerde giňden gatnaşylmagyna esaslanýan edaralary döretmek

Görkeziji 16.7.2: Ilatyñ çözgütleri kabul etmek işi hemme zady içine alýar we dessin bolup durýar diýip hasap edýän paýy, jynsy, ýaşy, maýyplyk alamaty we ilatyñ topary boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 16.7.2 - Ilatyñ çözgütleri kabul etmek işi hemme zady içine alýar we dessin bolup durýar diýip hasap edýän paýy, jynsy, ýaşy, maýyplyk alamaty we ilatyñ topary boýunça bölmek bilen
Wezipe 16.7 - Jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň gatnaşmagynda ähli derejelerde reprezentatiw (wekilçilikli) edaralar tarapyndan çözgütleriň jogapkär kabul edilmegini üpjün etmek
Maksat 16 - Parahatçylyk, adalat we täsirli edaralar
Gurama

BMGÖM-nyñ Oslodaky dolandyryş merkezi

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti